Salon Okien Niewiński
zadzwoń do nas:

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dealer Dako Oleńka, Giżycko, Pasaż Portowy 19

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych,. sprawuje Inspektor Ochrony Danych  z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Także w razie wątpliwości co do realizacji Państwa praw, wysyłając korespondencję na adres siedziby Dealer Dako Oleńka

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. b) podmioty, którym Dealer Dako Oleńka powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,
  3. c) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

– jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Dealer Dako Oleńka są niezgodne ze stanem faktycznym, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

–  żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Dealer Dako Oleńka,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Dealer Dako Oleńka danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Administrator, nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.